Qargħa-aħmar

Qargħa-aħmar

Isem Tekniku: Cucurbita pepo
Isem bl-ingliż: Squash

Familja: Cucurbitaceae
Bettiegħ, Dulliegħ, Ħjar, Qarabali, Qarabali Twil, Qargħa-aħmar, Qaratwil

Klassifikat: Ħxejjex

Informazzjoni: Il-Qargħa-aħmar huwa popolari mal-Maltin. Forsi fl-antik iktar milli llum hafna rziezet konna narawhom bil-Qargħa-aħmar mpoggi fuq ic-cnut u bjut. U xi nghidu ghall-uzu fil-kcina?

Il-Qargħa-aħmar jinzera fil-hamrija idealment, ghalkemm saret drawwa li jinxtraw xi pjanti mlahhqin. L-uzu tal-baqieqa tghin biex iz-zriegh jista jsir naqra iktar kmienu, u allura tghin l-pjanta tikber f’kondizzjonijiet li l-hamrija jkun fiha iktar tira. Aktar ma jidhol is-sajf iktar ikun hemm bzonn ilma, u l-Qargħa-aħmar kulhadd jaf kemm ghandha bzonn ilma. Fil-fatt il-preparamenti jsiru billi jghaddu zewg pajpijiet tad-dripp mal-genb tar-radda, ‘l fuq u l’isfel u tibda tisqija b’wiehed imbaghad jintuzaw iz-zewg pajpijiet iktar ‘l quddiem.

It-tira fl-art hija importanti u anke il-potassju biex tkabbar l-Qargħa-aħmar.

Iddiskuti Qargħa-aħmar fil-Grupp

Kura

Tnissil: Żerriegħa

Żergħa(Fil-Ħamrija)
Ġunju

Żergħa(Fil-Kenn)
Marzu, April

Taħwil
Mejju, Ġunju

Ġbir
Settembru, Awwissu

Kundizzjonijiet: Turnip moth (Baxx),Bemisia tabaci (Baxx),Bemisia tabaci (Baxx),Epilachna elaterii (Mhux Maghruf),Frankliniella occidentalis (Baxx),Helicoverpa armigera (Baxx),Liriomyza bryoniae (Gholi),Liriomyza bryoniae (Baxx),Rotylenchulus reniformis (Mhux Maghruf),Thrips palmi (Baxx),Thrips palmi (Baxx),Tomato spotted wilt virus (Baxx)

Gwida Annwali

Riċetti
Torta tal-Qargħa-aħmar

Ingredjenti
Ghagina tat-torti
1kg Qargħa-aħmar
4 tadamiet
2 basliet
150g ross
120g żebbuġ
tonn taz-zejt
100g zbib
melh u bzar
zejt taz-żebbuġ
Metodu


Araw: Torta tal-Qargħa-aħmar fuq https://natureline.wordpress.com/2009/04/01/torta-tal-qargha-hamra/

Soppa tal-Qargħa-aħmar

Ingredjenti
2 mgharef zejt taz-zebbuga
Basla kbira, mqatta rqiq
Kuccarina w nofs noce moscata mahkuka
2 kuccarini zokkor
Kilo w nofs Qargħa-aħmar, mahkuka
4 zunnarijiet, mqattajn dadi zghar
4 patatiet, mqattajn dadi zghar
Karfus frisk
Litru w nofs brodu vegetali
Melh u bzar
Ftit tursin mqatta biex izzejjen
Gbejniet moxxi mahkukin biex isservi
Metodu


Araw: Soppa tal-Qargħa-aħmar fuq http://acelineentertainment.com/recipes/maltese-pumpkin-soup/?lang=mt

Minestra

Ingredjenti

Metodu

Aktar Riċetti – More Recipes

Gonna Maltin Plant Database – e-Volve Internet Services – Last Updated:10/09/2019 07:14
Spread the love